MENU

*Please click the number inside the table to view the list.

List of E-Passports Available for Release ( 2017)

How to check your name to see if your passport is available for release:
1.   The dates below indicate the date of application of passports that are ready for release.
2.   Check the date of application on your receipt or claim stub.
3.   Click on the date which covers/includes your date of application. (names are arranged in alphabetical order).
4.   If you still cannot find your name, please call  17721234.
Paano hanapin ang inyong pangalan upang malaman kung maari nang kunin ang passport:
1. Ang mga petsang nakalagay sa baba ay sumasakop kung anong petsa ng application na meron nang passport.
2. Tignan ang petsa sa inyong resibo o claim stub.
3. Mag-click sa petsang sumasakop sa petsa sainyong resibo/claim stub.
4.  Pag hindi niyo pa rin mahanap ang inyong pangalan, tumawag sa 17721234.
 
January  
February March    
April     
 May   
June  
July   
August September October November December
03 to 31
01 to 28 01 to 30 02 to 30 02 to 31 01 to 29 2 to 30
1 to 30 5 to 28
2 to 31 1 to 29 1 to 28

LIST OF E-PASSPORTS RELEASED CY 2016

LIST OF E-PASSPORTS RELEASED CY 2015